قبول انواع سفارشات مجلسی اعم از{تولد-عروسی-ترحیم}                                                    تلفن سفارشات:۲۲۲۲۴۳۳-۰۹۱۵۱۳۱۲۷۱۸۵-۰۹۱۵۱۳۱۲۱۹۳ چراغی و پسران.